Yaratıcı Drama

 Yaratıcı Drama 

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. 

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. 

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları: 

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama 

• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme 

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme 

• İletişim becerileri geliştirme 

• Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma 

• Problem çözme becerilerini geliştirme 

• Dil becerilerini geliştirme 

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak 

• Hayal gücünü geliştirme 

• Dinleme becerilerini geliştirme 

• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma 

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek 

• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme 

• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.  

Yaratıcı drama gruplarımız (3-4yaş )(5-6yaş)(7-10yaş) olarak yaş gruplarına ayrılmaktadır.